Procedury rekrutacyjne w SP1
Dodane przez Administrator dnia 19 luty 2020

Procedury rekrutacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Grudziądzu

SEKRETARIAT SZKOŁY prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2020/2021 (poniedziałek 07:00 do 15:00, wtorek 07:00 do 16:00, środa-czwartek 7:00 do 15:00, piątek 07:00 do 14:00 )


Zarządzenie Prezydenta Grudziądz dotyczące rekrutacji uczniów do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021:


1. Zarządzenie nr 24/20 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 stycznia 2020 r.

2. Zarządzenie nr 25/20 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 stycznia 2020 r.

Ponadto przy rekrutacji uczniów do szkół zastosowanie ma uchwała Nr XXXV/25/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina - miasto Grudziądz.


Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy mieć przy sobie:
- dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna dziecka (do wglądu)
- akt urodzenia dziecka (do wglądu).

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają i składają następujące dokumenty
w terminach :Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) do dnia 06.03.2020 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) od dnia 09.03.2020-do dnia 23.03.2020 r.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci z niepełnosprawnością).

Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli dziecko było badane w poradni).

Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy).

Inne, mogące potwierdzić kryteria rekrutacyjne, np. wskazanie lekarskie dotyczące wyboru szkoły).


Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.* Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane będą do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów/

* Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej, w przypadku wolnych miejsc szkoła przeprowadza
rekrutację uzupełniającą.


Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 564658013 lub 609002738